Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 04 năm 2024 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

13/2024/QĐ-UBND Thay thế Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 14/12/2022

Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 33-2022-QD-UBND_ThayThe_1875_ChucNang_NhiemVu_SoGDDT.pdf

Quyết định số 913/QD-SGDDT ngày 28/08/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

913-QD-SGDDT_23.pdf

Thông báo