Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 1593/SGDĐT-KHTC, ngày 19 tháng 08 năm 2019 V/v xây dựng dự toán kinh phí năm 2020 và kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 (lần 2)

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo  các huyện huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

 Căn cứ Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn  2012 – 2020”;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2019/NQ-ND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi và mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 5 tháng 7 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có văn bản số 1335/SGDĐ T-KHTC yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí năm 2020 và kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/7/2019.

Tuy nhiên, đến nay Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chưa gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh theo yêu cầu tại văn bản số 1335/SGDĐ T-KHTC ngày 5 tháng 7 năm 2019 nêu trên.   

Để có cơ sở tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cẩu  phòng  Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương lập dự toán năm 2020 theo các biểu mẫu đính kèm (phụ lục 01, phụ lục 02, phụ lục 03, phụ lục 04), gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 26 tháng 8 năm 2020 bằng văn bản (bản có mộc đỏ), đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email tranhang7887@gmail.com để kịp tổng hợp theo quy định.

Sau thời gian nêu trên, nếu đơn vị không gửi dự toán năm 2020 theo các biểu mẫu theo quy định  về Sở Giáo dục và Đào tạo coi như đơn vị không có nhu cầu kinh phí để thực hiện nhiệm vụ.

Trân trọng kính chào./.
File đính kèm: Download

733 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4