Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Nguyễn Du

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

DANH SÁCH GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN

DANH SÁCH GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN

ẢNH

THÔNG TIN GV GHI CHÚ 
 

Đinh Hữu Phú Cường

Chức vụ: Tổ trưởng CM

Môn: Anh

Điện thoại: 974982452

Email: cuongdhp_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Phạm Thị Mai Anh

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Anh

Điện thoại: 856276040

Email: anhptm_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Đoàn Thị Thanh Điệp

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Anh

Điện thoại: 355444916

Email: diepdtt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 
 

Trần Thị Thanh Hồng

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Anh

Điện thoại: 938103468

Email: hongttt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Đình Hưng

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Anh

Điện thoại: 987747577

Email: hungnd_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Thị Kim Khiết

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Anh

Điện thoại: 977114201

Email: khietntk_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Trần Thị Thuỷ Phương

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Anh

Điện thoại: 983099023

Email: phuongttt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Anh

Điện thoại: 982371970

Email: tuyenntt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Thị Thúy

Chức vụ: Tổ trưởng CM

Môn: Công nghệ

Điện thoại: 989266305

Email: thuynt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Minh Hải

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Công nghệ

Điện thoại: 986815814

Email: hainm_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Dương Đình Hải

Chức vụ: CT Công đoàn

Môn: Địa

Điện thoại: 393500968

Email: haidd_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 
 

Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Địa

Điện thoại: 947575458

Email: nguyenthihien27585@gmail.com

 
 

Ngô Thị Hòa

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Địa

Điện thoại: 396815654

Email: ngothihoathptnd@gmail.com

 
 

Lê Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Tổ trưởng CM

Môn: GDCD

Điện thoại: 975617369

Email: haltt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Mai Thị Mai

Chức vụ: Giáo viên

Môn: GDCD

Điện thoại: 986637647

Email: maimt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Thị Oanh

Chức vụ: Giáo viên

Môn: GDCD

Điện thoại: 985108128

Email: nguyenoanhnd212@gmail.com

 
 

Đặng Thị Thu

Chức vụ: Giáo viên

Môn: GDCD

Điện thoại: 973691894

Email: thudt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Chơn Đăng

Chức vụ: Tổ trưởng CM

Môn: Hóa

Điện thoại: 983924495

Email: dangnc_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Văn Cảnh

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Hóa

Điện thoại: 983961043

Email: canhnv_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Hóa

Điện thoại: 919689608

Email: hainv_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Đỗ Xuân Hưng

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Hóa

Điện thoại: 964656679

Email: hungdx_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Ngô Thị Lệ Huyền

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Hóa

Điện thoại: 908032848

Email: huyennt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Hoàng Thị Phương Thảo

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Hóa

Điện thoại: 908190300

Email: thaohtp_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Lê Thị Thủy

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Hóa

Điện thoại: 988442659

Email: thuylt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Thị Kim Mỹ

Chức vụ: Tổ trưởng CM

Môn: Lý

Điện thoại: 394182141

Email: phumyhung1401@gmail.com

 
 

Lê Hoàng Công Quốc Bình

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Lý

Điện thoại: 396560169

Email: binhlhcq_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Trương Văn Hoàng

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Lý

Điện thoại: 903044179

Email: hoangtv_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Ngô Ngọc Hưng

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Lý

Điện thoại: 977909344

Email: hungng_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Lý

Điện thoại: 987112211

Email: huongntth_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Văn Phú

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Lý

Điện thoại: 907645727

Email: nguyenphu1982@gmail.com

 
 
 

Nguyễn Thị Trúc Phương

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Lý

Điện thoại: 979191499

Email: phuongntt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Lê Đình Nguyễn Thụy

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Lý

Điện thoại: 378353206

Email: thuyldn_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Phan Thị Tường Vy

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Lý

Điện thoại: 976811375

Email: vyptt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Trần Trung Xuân Bình

Chức vụ: Phó Tổ trưởng CM

Môn: Sinh

Điện thoại: 975864696

Email: binhttx_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Phan Đình Đông

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Sinh

Điện thoại: 918299324

Email: dongpd_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Phan Thanh Huy

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Sinh

Điện thoại: 982293163

Email: huypt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Bùi Thị Minh Tâm

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Sinh

Điện thoại: 988435398

Email: tambtm_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Bùi Thị Điền

Chức vụ: Tổ trưởng CM

Môn: Sử

Điện thoại: 985646348

Email: dienbt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Tường Linh

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Sử

Điện thoại: 773725083

Email: linhnt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Đặng Thị Mỹ Thu

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Sử

Điện thoại: 378341505

Email: thudtm_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Lương Thành Vi

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Sử

Điện thoại: 988320138

Email: vilt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Đào Thế Công

Chức vụ: Tổ trưởng CM

Môn: Thể dục

Điện thoại: 984151198

Email: congdt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Lê Vũ Trọng Hoàng

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Thể dục

Điện thoại: 986727541

Email: levutronghoang@gmail.com

 
 

Trần  Kỷ

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Thể dục

Điện thoại: 988775778

Email: kyt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Lương Chí Tài

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Thể dục

Điện thoại: 988273661

Email: chitaind@gmail.com

 
 

Trần Minh Thiện

Chức vụ: Bí thư Đoàn

Môn: Thể dục

Điện thoại: 978204500

Email: thientm_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Viết Thọ

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Thể dục

Điện thoại: 988193942

Email: thonv_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Võ Nhật Tiến

Chức vụ: Phó Tổ trưởng CM

Môn: Tin

Điện thoại: 933356085

Email: tienvn_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Ngô Thị Thu Thảo

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Tin

Điện thoại: 937227246

Email: thaontt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Anh Thi

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Tin

Điện thoại: 987021227

Email: thinguyen278@gmail.com

 
 

Lê Hồng Trí

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Tin

Điện thoại: 982385922

Email: trilh_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Phan Tấn Vinh

Chức vụ: Tổ trưởng CM

Môn: Toán

Điện thoại: 0708.226.226

Email: phanvinhspt@gmail.com

 
 

Hòang Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Tổ trưởng CM

Môn: Toán

Điện thoại: 985084068

Email: tuanha_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Đức Công

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Toán

Điện thoại: 962163661

Email: congnd_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Hoài Điệp

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Toán

Điện thoại: 979570881

Email: nhoaidiep102@gmail.com

 
 

Nguyễn Tiến Duẩn

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Toán

Điện thoại: 906873068

Email: duannt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Lê Hữu Hoàng

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Toán

Điện thoại: 972008826

Email: hoanglh_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Lê Thị Huyền

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Toán

Điện thoại: 975140274

Email: huyenlt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Lê Thị Thùy Linh

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Toán

Điện thoại: 978520961

Email: linhltt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Toán

Điện thoại: 987767546

Email: ngocntb_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Trương Phước Bảo Ngọc

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Toán

Điện thoại: 909406740

Email: ngoctpb_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Thanh Tài

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Toán

Điện thoại: 984789836

Email: thanhtai301080@gmail.com

 
 

Nguyễn Thị Hồng Vân

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Toán

Điện thoại: 388329376

Email: vannth_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Dương Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Tổ trưởng CM

Môn: Văn

Điện thoại: 983086399

Email: huyendtt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Trần Ngọc Ân

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Văn

Điện thoại: 364130221

Email: antn_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Trương Thị Ngọc Cẩm

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Văn

Điện thoại: 399929040

Email: camttn_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Thị Duyên

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Văn

Điện thoại: 982293981

Email: duyennt_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Phạm Thị Thanh Phát

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Văn

Điện thoại: 985898612

Email: thanhphat08snv@gmail.com

 
 

Lê Thị Minh Thư

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Văn

Điện thoại: 974248178

Email: thultm_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Lê Ngọc Triết

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Văn

Điện thoại: 978885108

Email: trietln_thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn

 
 

Nguyễn Xuân Khang

Chức vụ: Nhân viên Kế toán

 
 
 

Huỳnh Thị Sơn Bình

Chức vụ: Nhân viên Văn thư

 

 
   

Lê Thị Mỹ Nhung

Chức vụ: Nhân viên Y tế

 

 
 
 

Đoàn Thị Ngọc Hằng

Chức vụ: Nhân viên Thư viện

 

 
 
 

Nguyễn Văn Bá

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

 

 
 
 

Nguyễn Tuấn Cường

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

 

Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 1392
  • Tất cả: 292883